Ballina AKTUALE Vendime të reja për pasurinë e paluajtshme në komunën e Bujanocit (tarifat)

Vendime të reja për pasurinë e paluajtshme në komunën e Bujanocit (tarifat)

755
0
SHPËRNDAJE

Komuna ka publikuar vendimin nga këshilli komunal për përcaktimin e çmimeve mesatare të metrit katror të paluajtshme të caktuara për përcaktimin e tatimit në pasuri për vitin 2019 në territorin e komunës së Bujanocit.

Në bazë të këtij vendimin në territorin e komunës së Bujanocit janë caktuar tri (3) zona për përcaktimin e tatimit në pasuri varësisht nga pajisja e tyre me infrastrukturë komunale, me objekte publike me lidhjet e ndërsjella me pjesët qendrore të komunës, gjegjësisht me zonat punuese në përmbajtjet e tjera në lagje, edhe atë: zona A, zona B dhe zona C.

Ky vendim hynë në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit, ndërsa fillon të zbatohet nga1 janari 2019.

Çmimet mesatare të metrit katror të paluajtshme për përcaktimin e tatimit në pasuri për vitin 2019 në territorin e Komunës së Bujanocit janë paraqitur në tabelë.

Групе непокретности – grupet e patundshëris Назив зоне – emërtimi i zonave
Зона Азона Б зонаЦ

Zona A zona B zona C

1. Грађевинског земљишта – tokës ndërtimore 2.280,00 1.200,00 780,00
2. Пољопривредног земљишта (само правна лица)– – tokës bujqësor (vetëm për persona juridik ) 120,00 100,00 80,00
3. Шумског земљишта – tokës pyjore ———— 80,00 60.00
4. станова – banesave 60.000,00 50.000,00
5. куђа за становање – shtëpive për banim 44.400,00 24.000.00 19.200,00
6. пословни зграда у других(надземних и подземних)

Грађевинских објеката који служе за обављање делатности – Të objekteve afariste dhe të objekteve të tjera (mbitokë dhe nëntokë) të cilët shërbejnë për ushtrimin e veprimtarisë

90.000,00 50.000,00 30.000,00
7. гаража и гаражних места – garazheve dhe vendeve për parkim 9.000,00 6.000,00 5.000,00